Voorwaarden Stalling


 • Indien u stroomvoorziening wilt, dan kunt u dit aanvragen.
 • Voor het halen en brengen van uw voertuig, dit graag van te voren kenbaar aan ons maken.
 • Gasflessen e.d. dient u te verwijderen om ieders veiligheid te kunnen waarborgen.


Zou u bij het stallen rekening willen houden met de volgende algemene voorwaarden:

  • Algemeen 
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stalling Franeker, hierna te noemen Stalling Franeker, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
  • De stallingsruimte ter grote van 1300 m2 is op Arkens 4, 8802 PR te Franeker
  • Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen, aanhangwagen of anders) stalt bij Stalling Franeker.
  • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
  • De stallingsovereenkomst tussen Stalling Franeker en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
  • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de aanvang van het nieuwe stallingsjaar. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.
 1. STALLINGSJAAR/WINTERSTALLING

  • Het stallingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.
  • Winterstalling loopt van 1 oktober tot en met 1 april.
  • Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met Stalling Franeker worden overeengekomen.
  • Zondags en op feestdagen is de stalling gesloten.
 2. GEBODEN EN VERBODEN

  • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling dient u dit minimaal 1 dag van te voren te melden aan Stalling Franeker , na een telefonische afspraak
  • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Stalling Franeker  het object in of uit de stalling te verplaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
  • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaatsen aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze in gebruik te geven.
  • De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.
  • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
  • Het is verboden in de stallingsruimte te roken.
  • Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan, auto of motor te verrichten.
  • De stallingsruimte is geisoleerd maar wordt niet verwarmd!
  • Indien u gaat verhuizen, dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan Stalling Franeker   .
 3. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  • De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
  • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of zijn gasten.
  • Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
  • Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
  • Stalling Franeker is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Stalling Franeker of personen in dienst van Stalling Franeker , of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 4. BETALINGEN

  • Binnen 8 dagen aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaarhuur door Stalling Franeker te zijn ontvangen.
  • Stalling Franeker heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan voor 1 augustus van elk jaar in kennis stellen.
  • Indien de huurder niet tijdig betaalt is hij van rechtswege, in verzuim en heeft Stalling Franeker  zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Tevens zullen de bijkomende kosten voor de administratie extra in rekening worden gebracht.
  • Alle gerechtelijke en buitenechtelijke incassokosten kunnen door Stalling Franeker op de huurder verhaald worden.
  • Stalling Franeker heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd geheel door de huurder is voldaan.
  • Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt..
  • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie van Stalling Franeker  .
 5. GESCHILLEN

  • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
  • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.


De voorwaarden evenals de privacy wet worden momenteel nog opgesteld en zijn aan verandering onderhevig, zou u hier rekening mee willen houden?(c) Stalling Franeker

Arkens 4

8802 PR Franeker


Stalling voor uw Caravan, motor, auto, boot, trailer voor Franeker, Arkens, Harlingen, Peins, Dronrijp, Menaldum, e.o.!